Vedtekter

VEDTEKTER FOR Bodø domkirkes sangskole, revidert på årsmøte 14.mars 2013

 1. Formål

  Formålet med Bodø domkirkes sangskole (heretter kalt Bds) er å utvikle unges menneskers egenskaper og deres musikalske evner gjennom arbeid med korsang, samt å skape kjennskap og tilhørighet til kirken hos koristene. Gjennom en faglig solid musikalsk virksomhet vil sangskolen skape et godt og trygt miljø for menneskelig vekst og musikalsk skolering, og gi allsidig bakgrunn for musikalsk utfoldelse.

 2. Organisering

  Bds er en del av musikkarbeidet i Bodø domkirke som organiseres av Bodø domkirkes musikkråd. Musikkrådet er organisert som et prosjekt under Bodø kirkelige fellesråd, og sangskolen hører således med i dette prosjektet. Sangskolen har en representant i Bodø domkirkes musikkråd. Denne representanten velges fra sangskolens styre, og velges når styret konstituerer seg ved korårets start.Bodø domkirkes sangskole er medlem i organisasjonen Ung Kirkesang.

  Sangskolen er delt opp i flere kor etter behov, og etter de økonomiske forholdene som til enhver tid råder. Denne oppdelingen fastsettes av Bodø domkirkes musikkråd.

  Hvert kor velger to foreldrerepresentanter til sangskolens styre ved korårets oppstart, hvorav den ene er varamedlem. Bodø domkirkes ungdomskor, som har et eget styre med en adskilt økonomi, velger en representant fra sitt styre til styret i Bds (som har møterett, men ikke møteplikt).

  Styret i Bodø domkirkes sangskole består av:

 • en foreldrekontakt fra hvert av barnekorene
 • en representant fra styret i Bodø domkirkes ungdomskor
 • den av domkantorene/produsent som er ansvarlig for sangskolens virksomhet

  Dirigentene kan møte i styret med talerett.

  Styret sitter for ett korår av gangen, og konstituerer seg selv med leder og nestleder.Styrets primære oppgaver er å koordinere frivillighet knyttet til sangskolens virksomhet ved å lage arbeidslister ved semesterstart, å løse praktiske spørsmål knyttet til driften der det er rimelig, og å forvalte sangskolens driftsfond til beste for korene. Styret er ansvarlig for utdeling av hederstegn til sangere etter regler fastsatt under vedtektenes punkt 6. Styret har også anledning til å fremme synspunkter om den musikalske virksomheten overfor dirigentene/musikalsk ansvarlig domkantor.

 1. Økonomi

  Utgiftene til Bodø domkirkes sangskole går i all hovedsak gjennom Bodø domkirkes musikkråd. Dette gjelder dirigenthonorarer, noter, og utgifter til konsertprosjekter og lignende som korene i sangskolen deltar på som en del av sin virksomhet. Medlemskontingenten til korene går inn til Bodø domkirkes musikkråd. Budsjett for alle produksjoner som skal belastes musikkrådets budsjett skal godkjennes i Bodø domkirkes musikkråd.Øvrige utgifter, knyttet til sosiale arrangementer, korturer eller lignende kan fordeles til korene etter søknad, og tas fra sangskolens driftsfond. Musikkrådet kan søke om tilskudd fra sangskolens driftsfond for å gjennomføre større musikalske oppsetninger hvor sangskolens kor deltar. Hvert enkelt kor har i tillegg anledning til å spare til korturer og lignende på egne konti. Hederstegn og diplomer for deltakelse i korene betales fra sangskolens driftsfond.

  Dersom konserter hvor sangskolens kor deltar går med overskudd, skal 80% av dette overskuddet tilfalle sangskolens driftsfond. For ungdomskorets del går 80% av overskuddet for deres konserter inn i deres økonomi, som er adskilt fra resten av sangskolen. Dersom produksjoner går med underskudd, dekkes 80% av sangskolens driftsfond eller ungdomskoret, mens musikkrådet hefter for det overstigende beløpet.

  Regnskap for sangskolens driftsfond gjøres gjennom Bodø domkirkes musikkråd/Bodø kirkelige fellesråd, og fondet er knyttet til fellesrådets organisasjonsnummer.

 1. Medlemskap

  Alle barn og unge gis mulighet for opptak etter de alderskriteriene som er fastlagt av Bodø domkirkes musikkråd. Endelig opptak skjer etter stemmeprøve. Sangere som allerede er korister i sangskolen har fortrinnsrett ved overgang til annet kor i sangskolen.

 1. Årsmøte

  Årsmøte for Domkirkens sangskole avholdes innen utgangen av mars. Foresatte som har barn i sangskolen og medlemmer over 18 år har møte- og stemmerett. Innkalling skjer senest 2 uker før årsmøtet.Styret legger fram årsrapport til godkjenning

  Styret legger fram en oversikt over regnskapet for sangskolens driftsfond.

  Årsmøtet behandler innkomne saker. Disse må være styret i hende senest 1 mnd. før møtet.

  Årsmøtet fastsetter kontingenten etter råd fra Bodø domkirkes musikkråd.

 1. Hederstegn

  Sangere som har 3, 5, 7 eller 10 års medlemskap bak seg i sangskolen, får utdelt et hederstegn ved korårets slutt. Alle sangere får et diplom for gjeldende korår. Innkjøp og utdeling foretas av sangskolens styre.

 1. Oppløsning

  Oppløsning av domkirkens sangskole kan iverksettes av Bodø domkirkes musikkråd etter innstilling fra sangskolens årsmøte. Ved oppløsning av domkirkens sangskole går dens eiendeler til Bodø domkirkes musikkråd/musikkarbeidet i Bodø domkirke.